SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2004

Dags att söka stipendier!

Svensk Förening för Sömnforskning utlyser härmed Resestipendium och Forskningsanslag till en sammanlagd summa av 65.000 kr

Pengarna har skänkts av:

Breas Medical AB, 30.000 kr
Res Med AB, 30.000 kr
Boehringer-Ingelheim 5.000 kr

Behörig att söka dessa medel är person som

 • varit medlem i föreningen i minst 1 år och
 • betalat sin medlemsavgift samt
 • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen och till bidragsgivande företag.

Skriftlig ansökan ska innehålla:

 • Namn
 • Institution eller motsvarande
 • Adress
 • Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller:
 • Bakgrund och syfte med projektet.
 • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader.
 • Om ansökan gäller kongressresa ska kongressens namn samt tid och plats anges.
 • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande. Stipendium utbetalas endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till Föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2004-09-01 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot:

Överläkare Lena Leissner
Sömnenheten Neurokliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
e-mail: lena.leissner@orebroll.se

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin