SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2010

Ekbom-stipendium

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicin har den stora äran att för
1:a gången utlysa Ekbom-stipendiet;
för forskning gällande Restless Legs Syndrome.

Stipendiet är på 30.000 kr. och kommer att under högtidliga former utdelas på föreningens årsmöte den 22/4 i Göteborg


Behörig att söka detta stipendium är person som:

-varit medlem i föreningen i minst 1 år och
-betalat sin medlemsavgift samt
-redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts


Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport till styrelsen.

Skriftlig ansökan ska innehålla:


Namn
Institution eller motsvarande
Adress
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller
Bakgrund och syfte med projektet
Projektplan

Ansökan ska senast 2010-03-31 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot:


Överläkare Lena Leissner
Sömnenheten Neurokliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro 
mailto:lena.leissner@orebroll.se

Föreningen tackar Boehringer-Ingelheim AB som sponsrar detta stipendium.

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin