SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

2003

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 021017-031010

STYRELSE

Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva Lindberg
Vice ordförande: Jan Hedner
Sekreterare: Ludger Grote
Kassör: Karl Franklin
Stipendieförvaltare: Lena Leissner
Vetenskaplig sekreterare: Sören Berg
Personliga suppleanter: Eva Svanborg (JH), Jan Ulfberg (EL), Christer Janson (LG), Louise Hagander (KF), Arne Lowden (LL), John Axelsson (SB).

Revisorer
Göran Kecklund, Britt Nordlander

Valberedning
Jan-Erik Broman, Arne Lowden, Elisabeth Hultcrantz.

MEDLEMMAR

Föreningen har under året haft 197 medlemmar. Trotts att cirka 20 medlemmar har gått ur föreningen så innebär det en ökning med 5 jämfört med det föregående verksamhetsåret. Antalet stödjande medlemmar utgör 11 stycken fn.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften har under året varit 100:- för enskilda medlemmar och 1000:- för stödjande medlemmar. Det diskuterades vid sista årsmöte ett livslångt medlemskap i föreningen vid betalning av 1000 SEK för aktiva medlemmar men ej möjlighet till livslångt medlemskap för stödjande medlemmar. Vid förra årsmötet godkändes detta förslag men det behövs ett ytterligare godkännande vid årets medlemsförsamling innan denna ändring i stadgar är giltig.

MÖTEN, KURSER & UTBILDNING

Den 16/10 2002 avhölls årsmöte i Uppsala. Dagen efteråt anordnades ett symposium om barnmedicinska frågeställningar inom sömnmedicin. Föreläsare var Eva Svanborg, Bryndis Benediktsdottir, Malena Thunström och Lars Palm. Kursen uppskattades mycket av de drygt 100 deltagarna. Vidare samlade det vetenskapliga programmet i samband med årsmötet flera föredrag och en postersession.

Styrelsen har under året avhållit sex telefonmöten (021209, 030203, 0303234, 030505, 030618, 030929). Fortlöpande kontakter har underhållits via e-mail på styrelsens diskussionsforum på yahoo-groups.

STIPENDIER

Föreningen har under verksamhetsåret delat ut stipendier (total summa 70.000:-) sponsrade av Breas (20.000:-), och föreningens egna medel (50.000:-). Ytterligare stipendier med 10.000: - (BREAS) + 30.000:- (RESMED) + 20.000:- (Boehringer Ingelheim) kommer att utlysas under hösten 2003.

Forskningsstipendierna har fördelats enligt följande: Malin Svensson och Mirjam Ekstedt med 25.000:- SEK var.

Resestipendier: Karin Sahlin 10.000: -, Zou Ding och Pia Nerfeld 5000: - vardera.

INFORMATION

Informationsförmedling från styrelsen till medlemmarna sker via e-post på diskussionsforumet swedishsleepresearch@yahoogroups.com och på hemsidan http://www.swedishsleepresearch.com. I dagsläget finns 127 e-postadresser uppdaterade på e-postlistan.

Ludger Grote Eva Lindberg
sekreterare ordförande

Göteborg 2003 Uppsala 2003-09-29

SVENSK FÖRENING FÖR SÖMNFORSKNING

Årsmöte 2003

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Styrelsens sammansättning

10. Val av valberedning

11. Motion om möjlighet till ständig medlemskap

12. Fastställande av årsavgiftens och ev. den ständiga medlemskapsavgiftens storlek

13. Web-master för kommande verksamhetsår

14. Representation som sektion i Svenska Läkaresällskapet

15. Inval av nya medlemmar

16. Planering av nästa årsmöte och kommande i svensk Förening för sömnforskning och kommande möte i Scandinavian Sleep Research Society.

17. Övriga frågor

Mötets avslutning

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin